Postranní panel

Návod k použití MIDI Grande

MIDI Grande 6F1D

MIDI ovladač MIDI Grande pracuje ve třech režimech: běžný režim, globální nastavení a nastavení vrstvy registru.

1. Globální nastavení

Po zakoupení tohoto MIDI ovladače ho doporučujeme nejdříve nakonfigurovat globálně, tedy nastavit ho pro konkrétní aparát, který používáte.

Podržte tlačítko Edit na asi 5 sekund. Na displeji se objeví GLOBregistry se rozblikají oranžově. Uvolněte tlačítko Edit. Tím jste se dostali do globálních nastavení a můžete editovat konstanty, které jsou napsané vedle registrů na úrovni nápisu Global mode:

Popisky globálních parametrů

Editace globálních parametrůPodle toho, který globální parametr se edituje, svítí příslušný registr červeně, nebo zeleně, případně oranžově. K tomu se na displeji zeleně vypisuje číslo parametru (1 - 8 = povely, A - B = expression pedály, Π = Mute, n = Number, 1 = Mute On, 0 = Mute Off) a červeně jeho hodnota (---, číslo, PC, CC, SYN, PGM, STO, UP, DN). Zároveň na displeji svítí zelená tečka CMD (protože zelené číslo je teď číslo povelu a ne číslo banky) a podle typu editovaného parametru se také rozsvítí tečky PC, CC, Sync, případně Value.

Následující tabulka zobrazuje všechna globální nastavení. Ačkoliv to na první pohled vypadá složitě, nemusíte využít všech možností, které ovladač nabízí. Mnoho uživatelů využívá jeden až dva povely, ostatní mají globálně vypnuté. Stejně tak můžete využívat např. jenom jeden expression pedál a druhý můžete mít trvale vypnutý.

Použité zkratky: PC - Program Change, CC - Control Change, SYN - Synchronizační povely, --- - vypnutý povel

Název parametruPopis parametruMožné hodnoty
CMD 1 Type MIDI povel 1 PC / CC / SYN. Povel 1 nelze vypnout, musí být PC nebo CC nebo SYN.
CMD 1 Channel číslo kanálu 1. povelu 1 - 16
CMD 2 Type MIDI povel 2 --- / PC / CC / SYN
CMD 2 Channel číslo kanálu 2. povelu 1 - 16
CMD 3 Type MIDI povel 3 --- / PC / CC / SYN
CMD 3 Channel číslo kanálu 3. povelu 1 - 16
CMD 4 Type MIDI povel 4 --- / PC / CC / SYN
CMD 4 Channel číslo kanálu 4. povelu 1 - 16
CMD 5 Type MIDI povel 5 --- / PC / CC / SYN
CMD 5 Channel číslo kanálu 5. povelu 1 - 16
CMD 6 Type MIDI povel 6 --- / PC / CC / SYN
CMD 6 Channel číslo kanálu 6. povelu 1 - 16
CMD 7 Type MIDI povel 7 --- / PC / CC / SYN
CMD 7 Channel číslo kanálu 7. povelu 1 - 16
CMD 8 Type MIDI povel 8 --- / PC / CC / SYN
CMD 8 Channel číslo kanálu 8. povelu 1 - 16
CMD A Type MIDI povel expression pedálu A --- / CC
CMD A Channel výchozí číslo kanálu expression pedálu A 1 - 16
CMD B Type MIDI povel expression pedálu B --- / CC
CMD B Channel výchozí číslo kanálu expression pedálu B 1 - 16
CMD Mute Type MIDI povel CC Mute --- / CC
CMD Mute Channel číslo kanálu povelu CC Mute 1 - 16
CC Mute Number číslo kontroléru pro funkci Mute 0 - 127
CC Mute Value On hodnota kontroléru pro zapnutí Mute 0 - 127; pro běžná nastavení ponechte výchozí 127
CC Mute Value Off hodnota kontroléru pro vypnutí Mute 0 - 127; pro běžná nastavení ponechte výchozí 0
PC Range zobrazování hodnot povelu Program Change na displeji 127: v technickém formátu (0-127) nebo
128: v uživatelském formátu (1-128)
Jedná se pouze o zobrazení čísla na displeji podle toho, jak ji zobrazuje přijímací zařízení (např. kytarový efekt); samotnou funkci odesílání povelu Program Change to nijak neovlivní.
Calib Exp A kalibrace rozsahu Expression pedálu A

Na displeji se zobrazuje hodnota rozsahu pedálu v procentech (0 až 100).

Podrobný popis: viz níže

Calib Exp B kalibrace rozsahu Expression pedálu B
Communication mode

obousměrná komunikace s KPA, G-Majorem nebo Axe-FX

CUNI (Unidirectional): jednosměrná komunikace - ovladač neočekává žádná řídicí data na MIDI vstupu a všechno hned přeposílá na MIDI výstup

CBID (Bidirectional): obousměrná komunikace s Kemper Profiling Amplifier nebo G-Major - ovladač vypne přeposílání MIDI dat ze vstupu na výstup a v režimu MUTE zobrazuje výsledky ladičky z KPA nebo z G-Majoru

External Control Channel číslo kanálu pro externí ovládání registrů a bank pomocí MIDI

EC--: externí ovládání je vypnuté, MIDI Grande nijak nereaguje na příchozí povely PC nebo CC.

EC 1 - EC16: volba čísla kanálu pro ovládání registrů. Nastavením tohoto čísla kanálu se zapne možnost externího ovládání MIDI Grande z jiného ovladače nebo z počítače.

Viz kapitola 4.1 Ovládání registrů a bank povelem PC.
External Bank CC Control číslo CC pro externí přepínání čísla banky

B---: přepínání bank pomocí CC není povoleno

B  0 - B127: číslo CC pro přepínání bank

Viz kapitola 4.2 Nastavování bank povelem CC.

External CC Registers Low Byte číslo CC pro externí nastavování registrů - nižší byte

L---: nastavování stavů registrů 1 až 7 pomocí CC není povoleno

L  0 - L127: číslo CC pro nastavování stavů registrů 1 až 7

Viz kapitola 4.3 Nastavování registrů povelem CC.

External CC Registers High Byte číslo CC pro externí nastavování registrů - vyšší byte

H---: nastavování stavů registrů 8 až 14 pomocí CC není povoleno

H  0 - H127: číslo CC pro nastavování stavů registrů 8 až 14

Totéž, ale pro registry 8 až 14, pokud je daný model ovladače má.

Registers mode režim jednotlivých nožních tlačítek

Každý registr můžete globálně nastavit do režimu programového, stomboxového, value DN nebo Value UP. Číslo právě editovaného registru bliká oranžově.

PGM: Programový (normální) režim - svítí pouze jeden naposledy stisknutý registr. Když je jeden programový registr stisknut, ostatní programové registry zhasnou. Je tak vyjádřeno zapnutí konkrétního programu (čísla sady efektů).

STO: Stompbox mode - stompboxové registry svítí stále a po stisknutí tlačítka registru se střídá červená/zelená barva. Barva tak vyjadřuje vypnutí/zapnutí efektu (stompboxu).

DN: Down mode - odečítá hodnotu

UP: Up mode - přičítá hodnotu

Toto je celkové - globální nastavení registrů pro váš aparát. Jak konkrétně se hodnoty odečítají (DN) nebo přičítají (UP), záleží na nastavení registrů (viz kapitola 3). Pomocí registrů v módu DN a UP můžete např. posílat povel PC v rozsahu od 1 do 10. Ale konkrétní nastavení povelu a rozsahu se dělá v editaci registru, ne zde v globálních nastaveních.

Pro nastavení režimu jednotlivých registrů nemusíte procházet celé globální menu až na konec. Stačí, když stisknete ten registr, který chcete nastavit.

Tabulka 1: Nastavení globálních parametrů

Dobře si promyslete, který povel bude jako první, druhý atd., protože povely se vždy po volbě vrstvy odesílají v tom pořadí, v jakém se nastavují, tj. nejdříve povel 1, pak 2 atd. až povel 8. Samozřejmě, pokud jsou globálně povolené. Naproti tomu expression pedály nemají na pořadí odesílání vliv, protože se odesílají pouze po změně pedálu (když se pedál pohne, změní se odpor jeho potenciometru). Stejně tak povel CC Mute se odesílá jenom tehdy, když je stisknuto příslušné tlačítko (viz dále).

Tlačítka kolem displeje mají funkci označenou bílým popisem:

 • ←Parameter, Parameter→: přepínání mezi jednotlivými editovanými parametry, tedy pohyb v menu.
 • Exit: ukončení globálních nastavení, přechod do běžného režimu bez uložení. Nastavené hodnoty však zůstanou v paměti až do vypnutí.
 • Clear: vynulování (0) hodnoty parametru, nastavení výchozí hodnoty nebo globální vypnutí povelu (---). Když je povel globálně vypnutý, nebude možné s ním pracovat v editaci vrstvy.
 • ←Value, Value→: změna hodnoty parametru
 • Save: stiskněte tlačítko pro uložení hodnot. Na displeji se napíše SAVE. Po uvolnění tlačítka ovladač přejde do běžného režimu.

 

1.1 Kalibrace Expression pedálů

V menu globálního nastavení přejděte na Calib Exp A nebo Calib Exp B. Kontrolka u tlačítka 4, označující pozici v menu, svítí červeně při kalibraci pedálu A a zeleně při kalibraci pedálu B. Na displeji se zobrazuje název pedálu (A nebo B) a jeho aktuální hodnota v procentech celého rozsahu, např.: A 50 znamená, že kalibrujeme pedál A a jeho poloha je právě na 50% rozsahu.

Nyní pohněte pedálem do minimální pozice a stiskněte tlačítko ←Value. Pak nastavte pedál do maximální pozice a stiskněte tlačítko Value→. Tím se definuje minimum a maximum rozsahu připojeného pedálu. Připomínáme, že pro trvalé uložení je potřeba nakonec stisknout tlačítko Save, stejně jako tomu je i u ostatních globálních parametrů.

Po kalibraci pedálu se bude správně přepočítávat pozice pedálu na celý rozsah hodnot MIDI kontrolérů od 0 do 127. Bez kalibrace by snímání pedálu vedlo k omezení rozsahu a hodnoty by byly v rozsahu např. od 2 do 120.

Stisknutím tlačítka Clear se nastaví výchozí hodnoty, tj. pro plný rozsah, bez kalibrace.

 

1.2. Ukončení režimu globálních nastavení

Když stisknete tlačítko Save, na displeji se napíše SAVE a globální nastavení se uloží do trvalé paměti. Když stisknete tlačítko Exit, ukončí se globální režim, nastavené hodnoty budou fungovat, ale nebudou uložené trvale. To znamená, že po vypnutí a zapnutí ovladače naběhne pouze to globální nastavení, které bylo uloženo tlačítkem Save.

 

2. Běžný režim

Po zapnutí ovladače nebo po ukončení globálních nastavení je ovladač připraven pro ovládání přijímacích MIDI zařízení. Na displeji se zobrazuje zeleně číslo banky a červeně číslo registru - číslo vrstvy, tedy: 11-1.

 

2.1 Změna registruvrstvy

Po stisku tlačítka registru (1 až [4 až 7 nebo A až C - podle typu ovladače]) se přepnete do první (červené) vrstvy registru. Odešlou se ty MIDI povely, které jsou nastavené pro tuto vrstvu tohoto registru v této bance. Po opětovném stisknutí tlačítka stejného registru se přepnete do druhé (zelené) vrstvy registru. Opět se odešlou ty MIDI povely, které jsou nastavené pro tuto vrstvu tohoto registru v této bance. Po dalším stisknutí stejného tlačítka se dostanete opět do první (červené) vrstvy, pak opět do druhé (zelené) atd.

2.1.1 Programový, stompbox a Down/Up mód

Pro snadnější pochopení této vlastnosti si můžete představit, že máte model 10F1D, který má 10 nožních tlačítek, z toho jsou dvě pro volbu banky a zbývajících 8 tlačítek jsou tlačítka registrů 1 až 6, A a B. (Pro registr by se dalo použít také obvyklé slovo preset, ale to není úplně výstižné, protože díky konceptu dvou vrstev může mít každý registr dva presety.) Dále si představte, že registry 1 až 3 máte globálně nakonfigurované do programového módu, registry 4 až 6 do stompbox módu, registr A do Down módu a registr B do Up módu. Takže registry 1 až 3 budete používat na volbu čísla programu v kytarovém multiefektu a registry 4 až 6 budete používat na zapínání a vypínání jednotlivých efektů v rámci programu (např. zapnutí/vypnutí delaye, gainu nebo ekvalizéru na sólo). Registr A můžete používat na snížení čísla programu vokalizéru a registr B na zvýšení čísla tohoto programu.

Příklad konfigurace programového, globálního a DN/UP módu MIDI Grande

Obrázek: Příklad globální konfigurace programového, stompboxového a Down/Up módu registrů.

Pro ty registry, které jsou globálně nakonfigurovány do programového módu (zde 1 až 3), platí, že vždy svítí pouze jeden z nich. Volbou určitého registru (např. 1) zhasnou všechny ostatní programové registry (2 až 3) a zůstane svítit pouze jeden zvolený registr (1).

Pokud jsou některé registry nakonfigurovány do stompbox módu (zde 4 až 6), na začátku svítí všechny stompboxové registry červeně. Volbou určitého registru se registr přepne na zelenou a odešlou se příslušné MIDI povely, přičemž ostatní stompboxové registry nezhasnou. Opětovným stisknutím tlačítka stompboxového registru se registr přepne opět na červenou a odešlou se příslušné MIDI povely. Takto je možné mít přehled, které efekty v připojeném multiefektu jsou zapnuté (zelená) a vypnuté (červená). Stav registrů se zachovává i při procházení mezi bankami. Např. v základní první bance mám zapnuté registry takto: 1 2 3 4 5 6. Přepnu se do druhé banky, výchozí stav registrů je 1 2 3 4 5 6, tedy všechno vypnuté. Můžu to jakkoliv změnit a přepnu se zpátky do první banky. Pak je vidět stav, který registry měly před změnou banky: 1 2 3 4 5 6. Displej zobrazuje číslo posledního zvoleného registru (stejně tak jako v programovém módu). Tato informace ve stompbox módu není tolik podstatná, je však důležitá při editaci - abyste věděli, který registr a kterou vrstvu budete editovat, pokud stisknete tlačítko Edit (o tom bude řeč později).

V tomto příkladu jsou registry A a B globálně nastaveny do módu Down (odečtení hodnoty), resp. Up (přičtení hodnoty). Svítí trvale oranžově a jejich stisk nemá vliv na žádné jiné registry. Po jejich stisku se na displeji krátce ukáže hodnota, která se právě posílá do MIDI výstupu. Nakonfigurováním dvou registrů do módu Down/Up v podstadě získáme funkci miniaturního ovladače MIDI Piccolo 2F1D. Je možné nastavit do módu Down/Up i více dvojic registrů a každou dvojicí ovládat jiný parametr nebo jiné zařízení, např. číslo programu vokalizéru a výstupní hlasitost kytarového multiefektu. Jak se to konkrétně nastaví, najdete níže v kapitole o editaci vrstev.

Terminologická poznámka: Down = anglicky dolů. Up = anglicky nahoru. Hezky česky by do bylo odečítací a přičítací mód. Ale toto anglické názvosloví Down/Up jsme zvolili proto, že slova DN a UP jsou dobře zobrazitelná na 7-segmentovém displeji při editaci těchto nastavení.

 

2.2 Změna banky

Po stisknutí tlačítek ←Bank nebo Bank→ se změní číslo banky. Při změně banky se při výchozím nastavení neodesílají žádné MIDI povely. Akce po změně banky je rozdílná podle toho, v jakém módu je posledně stisknutý registr:

 • V programovém módu se rozbliká aktivní registr a ovladač čeká na volbu registru. Teprve po stisknutí tlačítka registru se odešlou povely první (červené) vrstvy příslušného registru.
 • Ve stompbox módu se ihned zobrazí kombinace červených a zelených registrů, která byla dříve nastavena pro zvolenou banku.

Číslo banky se vypisuje na displeji zeleně: od 1 do 9 a pak od A do Z (bez písmen, která nejsou smysluplně zobrazitelná na 7-segmentovém displeji), tedy celkem 32 bank.

Pokud na tlačítka <BankBank> globálně nastavíte posílání povelů Control Change (CC), po stisknutí tlačítka banky se odešle CC s hodnotou 127, po uvolnění tlačítka se odešle tentýž CC s hodnotou 0. Číslo MIDI kanálu je to, které je nastaveno na povel CC Mute.

2.2.1 Procházení bank a slotů v Kemper Profiling Amplifier

Viz téma Procházení bank a slotů v Kemper Profiling Amplifier na diskuzním fóru MIDI Grande.

 

2.3 Mute

Po stisknutí a krátkém podržení tlačítka ←Bank se aktivuje režim Mute, který do přijímacího zařízení pošle MIDI povel Control Change CC Mute On s parametry, které se dají nakonfigurovat v globálním nastavení. V módu Mute ovladač nereaguje na stisk tlačítek registrů.

Pokud číslo a hodnotu CC Mute máte správně nastavenou v souladu s tím, jak to váš multiefekt požaduje, pak multiefekt odpoví na tento povel tím, že přejde do režimu MUTE, tedy nepropouští kytarový signál do výstupu. Některé multiefekty zároveň začnou zobrazovat ladičku (např. Digitech GSP1101). Jiné zobrazují ladičku a zároveň její výsledky posílají do MIDI výstupu k dalšímu zpracování (Kemper, G-Major, Axe-FX).

Funkce Mute se ukončí opětovným stisknutím tlačítka ←Bank. Tím se odešle opět globálně nastavený MIDI povel Control Change CC Mute Off s hodnotou, která může být jiná než při aktivaci funkce Mute (obvykle nula) Tím se ovladač vrátí do normálního režimu.

Funkci Mute je také možné globálně vypnout.

2.3.1 Zobrazování ladičky v režimu Mute

V současné době umí MIDI Grande v režimu Mute zobrazovat výsledky ladičky od Kemper Profiling Amplifier (KPA), TC Electronic G-Major a Fractal Audio Axe-FX. Video ladičky, kterou zobrazuje MIDI Grande, je prezentováno na hlavní stránce MIDI Grande. Je k tomu nutné obousměrné propojení efektu a MIDI ovladače.

Viz také: Nastavení komunikace s TC Electronic G-Major na diskuzním fóru MIDI Grande

Pokud by existoval ještě nějaký další multiefekt, který by uměl posílat výsledky ladičky po MIDI, budeme rádi, když nás o něm budete informovat. Podle našeho zjištění to jsou na celém světě zatím pouze tyto 3 efekty.

 

2.4 Expression pedály

Součástí tohoto MIDI ovladače nejsou expression pedály, ovladač pouze umožňuje jejich připojení, vyhodnocování hodnoty odporu potenciometru a převod na nastavený MIDI povel. Vyhovuje libovolný pasivní pedál s potenciometrem se standardním zapojením konektoru stereo Jack TRS 6,3 mm: na špičce (Tip) je napájecí napětí, na prostředním kroužku (Ring) je připojen jezdec potenciometru, na trubce (Sleeve) je zem.

Zapojení konektoru pro expression pedály v MIDI Grande
Obrázek: Zapojení konektoru pro expression pedály v MIDI Grande. Pokud konektor není využit pro expression pedál, je možné ho použít pro externí tlačítko, např. pro tzv. Tap tempo.

Pokud máte expression pedál povolený globálně a zároveň ho máte zapnutý v aktivní vrstvě aktivního registru, nápisy Exp A, resp. Exp B (v blízkosti tlačítek pro volbu banky) svítí spojitě se měnící barvou od modré do červené podle aktuální polohy pedálu. Když je pedál na hodnotě 0, nápis svítí modře. Když je pedál na hodnotě 127, nápis svítí červeně. Když je pedál někde mezi krajními polohami, nápis svítí příslušným poměrem modré a červené barvy. Tím máte okamžitý přehled o poloze pedálu, aniž byste jím museli pohnout. Rozsvícený nápis Exp A, resp. Exp B indikuje, že v aktivní vrstvě máte pedál zapnutý.

Při změně polohy pedálu se zároveň krátce vypíše na displej hodnota, která se právě odesílá do MIDI výstupu, např. A123. Po jedné sekundě se informace na displeji vrátí zpět na zobrazení čísla banky-registru-vrstvy, např. 84-1.

Když máte expression pedál v aktivní vrstvě vypnutý, MIDI ovladač nijak nereaguje na jeho pohyb, neodesílá nic do MIDI výstupu, nesvítí jeho nápis, ani se nezobrazuje jeho hodnota na displeji.

 

3. Editace parametrů vrstvy registru

Pro nastavení MIDI povelů, které se mají posílat při volbě registru, nejprve nastavte banku, registrvrstvu. Např. v 8. bance chci editovat registr 2, červenou vrstvu. Displej bude zobrazovat: 82-1registr 2 bude svítit červeně. Pak krátce stiskněte a uvolněte tlačítko Edit. Na displeji se krátce napíše EDIT. Dostanete se do editačního režimu zvolené vrstvy. Můžete postupně editovat (pouze) ty parametry, které jsou zapnuté v globálním nastavení. Tzn. když je nějaký povel globálně vypnutý, není možné ho editovat a automaticky se v editaci vrstvy přeskočí. Např. když povel číslo 2 je globálně vypnutý, tak po editaci povelu číslo 1 hned následuje editace povelu číslo 3. Na displeji se zeleně vypisuje číslo povelu (1 - 8 = povely, A - B = expression pedály) a červeně jeho hodnota. Zároveň na displeji svítí kontrolka CMD (protože zelené číslo je teď číslo povelu a ne číslo banky) a podle typu editovaného parametru se také rozsvítí kontrolky PC, CC, CC + Value nebo Sync.

Funkce tlačítek je podobná jako u globálních nastavení. Tlačítka kolem displeje mají funkci označenou bílým popisem:

 • ←Parameter, Parameter→: přepínání mezi jednotlivými editovanými parametry.
 • Exit: ukončení editace, přechod do běžného režimu bez uložení. Nastavené parametry však zůstanou v paměti až do přepnutí na opačnou vrstvu nebo na jiný registr.
 • Clear: vynulování (0) hodnoty parametru nebo vypnutí (---) povelu ve editované vrstvě. I když je povel globálně zapnutý, nemusíte ho v konkrétní vrstvě použít a můžete ho vypnout; pak se neuplatní a není odeslán do MIDI výstupu.
  Příklad: máte globálně zapnuté povely číslo 1 a 2. Povel číslo 1 máte globálně nakonfigurovaný jako Program Change na kanále 1 a povel číslo 2 máte globálně nakonfigurovaný jako Control Change na kanále 1. V editované vrstvě chcete nastavit pouze Program Change 10. Povel 1 tedy nastavíte na 10, stisknete Parameter→ , tím se dostanete do editace druhého povelu a stisknete Clear. Tím bude druhý povel vypnutý a v této vrstvě se neuplatní.
 • ←Value, Value→: změna hodnoty parametru
 • Save: stiskněte tlačítko pro uložení hodnot. Na displeji se napíše SAVE. Po uvolnění tlačítka ovladač přejde do běžného režimu.

Typy jednotlivých MIDI povelů odpovídají tomu, jak to je nastaveno globálně. Takže když je první povel globálně nastaven jako PC a druhý jako CC, budou to vždy tyto povely i v editaci vrstvy, a to bez možnosti to změnit ve vrstvě, tedy první povel bude v editaci vrstvy vždy PC a druhý vždy CC. To je výhodné proto, že se můžete spolehnout na to, že prvním povelem se vždy adresuje např. multiefekt a druhým vždy např. voklaizér. Nemusíte tak v editaci vrstvy pokaždé znovu přemýšlet nad tím, který povel a kanál použít.

 

3.1 Povely PC a CC

MIDI povel Program Change (PC) má pouze jeden parametr - číslo programu, zatímco Control Change (CC) má dva parametry: číslo kontroléru a jeho hodnotu, proto povel CC má oproti povelu PC navíc editovatelnou hodnotu Value. Který z povelů máte použít, záleží na tom, na co reaguje váš multiefekt a co chcete ovládat. Povely PC se obvykle používají na přepínání programů v efektových procesorech nebo kanálů v kytarových zesilovačích. Povely CC se používají na ovládání jednotlivých parametrů v rámci programů, např. zisk (gain), hlasitost (volume), spínání efektové smyčky atd.

 

3.2 Synchronizační povely

V rámci globálních nastavení povelů si můžete zvolit, že určitý povel bude typu Sync, tedy synchronizační povel. V editaci vrstvy pak můžete zvolit konkrétní povely typu Sync:

 • BPM (beats per minute) - tempo v jednotkách BPM - údery za minutu. Při této volbě a po stisku Parameter→ zvolte TAP, nebo konkrétní hodnotu od 1 do 254.
 • STA - Start
 • CON - Continue
 • STP - Stop

 

3.3 Registry v módu Down a Up

I registry v módu Down/Up mohou mít až 8 povelů, stejně jako registry v módu Program nebo Stompbox. Nechte aktivní pouze ty povely, jejichž hodnotu chcete snižovat a zvyšovat, což v některých případech může být i více povelů najednou, ale většinou bude mít smysl použít jeden povel - PC nebo CC.

 • U registrů globálně nakonfigurovaných jako Down nastavte spodní hodnotu rozsahu.
 • U registrů globálně nakonfigurovaných jako Up nastavte vrchní hodnotu rozsahu.

Např. pokud byste chtěli měnit PC pro multiefekt v rozsahu od 10 do 20, nastavte na registr Down číslo 10 a na registr Up číslo 20.

Stejně jako ostatní registry, i u těchto je nastavení platné pro banku. To znamená, že v jedné bance můžete snižovat/zvyšovat jeden parametr, např. Gain, ve druhé jiný, např. Volume, ve třetí program vokalizéru atd.

 

3.4. Nastavení rozsahu expression pedálů

V editaci každé vrstvy lze oběma expression pedálům přiřadit libovolné číslo Control Change a zároveň je možné mu definovat rozsah hodnot, které se mají odesílat. Např. když chcete nastavit expression pedál A na Control Change číslo 7 (ten se standardně používá pro Volume) s rozsahem od 50 do 100, jděte tlačítkem Parameter→ v editaci vrstvy na nastavení expression pedálu A. Nastavte A  7, pak znovu stiskněte tlačítko Parameter→. Na displeji krátce problikne zkratka MIN: AMIN a zobrazuje se minimální hodnota rozsahu: A  0. Tlačítkem Value→ nastavte A 50. Znovu stiskněte tlačítko Parameter→. Na displeji krátce problikne zkratka MAX: AMAX a zobrazuje se maximální hodnota rozsahu: A127. Tlačítkem ←Value nastavte A100.

Totéž platí i pro expression pedál B.

Můžete nastavit i obrácený směr pohybu pedálu, např. od 100 do 50.

 

3.5 Uložit a Uložit jako

Když máte nastavení vrstvy hotové, krátce stiskněte tlačítko Save. Tím se nastavení uloží do trvalé paměti.

Když chcete nastavení uložit do jiné vrstvy, jiného registru, případně do jiné banky, tlačítko Save chvíli podržte. Na displeji začne problikávat nápis SvAs (Save As = Uložit jako). Zvolte banku, registrvrstvu, kam chcete nastavení uložit. Potom stiskněte tlačítko Save. Tím se trvale uloží nastavení do nově zvolené vrstvy.

 

4. Externí ovládání

Ovladač MIDI Grande může fungovat také jako MIDI ovladač ovládaný pomocí MIDI, tedy jako banka MIDI povelů. Jedním přijatým povelem je možné odeslat až 8 jiných povelů, které jsou uživatelen naprogramované v trvalé paměti MIDI Grande. Pokud nemáte v úmyslu tuto funkci využívat, můžete tuto kapitolu přeskočit.

 

4.1 Ovládání registrů a bank povelem PC

Globálním nastavením čísla kanálu EC 1EC16 se zapne možnost externího ovládání MIDI Grande z jiného ovladače nebo z počítače.

Když MIDI Grande přijme povel PC (Program Change) na tomto MIDI kanále, aktivuje se příslušný registr v příslušné bance. Např. u modelu MIDI Grande 6F1D, který má 4 registry:

 • PC#1 aktivuje registr 1 v bance 1
 • PC#4 aktivuje registr 4 v bance 1
 • PC#5 aktivuje registr 1 v bance 2
 • PC#8 aktivuje registr 4 v bance 2
 • obecně PC#x aktivuje:
  banku ((x-1)/počet registrů ovladače)+1;
  registr (zbytek+1)

Není na tom nic složitého, čísla registrů a bank jdou prostě po sobě. Když v počítání registru dojdete k poslednímu, přejdete do další banky a počítáte dále.

Po přijetí povelu se jednak aktivuje červená vrstva adresovaného registru, tedy rozsvítí se červeně, a zároveň se odešlou MIDI povely, které jsou na tuto vrstvu uživatelem naprogramované.

Pokud je dvakrát po sobě přijaté stejné číslo PC, aktivuje se zelená vrstva, tedy stejně, jako by byl registr stisknut nožním tlačítkem.

Pokud je tato funkce externího ovládání pomocí povelu PC povolena, ovladač nepřeposílá tuto příchozí zprávu. V tomto případě se tato zpráva bere jako přídicí povel pro ovladač. Pokud tuto zprávu chcete přeposlat, naprogramujte ji na první (nebo jakýkoliv jiný) povel v každé vrstvě.

 

4.2 Nastavování bank povelem CC

Globálním nastavením CC pro externí přepínání bank (Ext Bank Control) se zapne možnost ovládat číslo banky pomocí CC. Po přijetí tohoto CC se aktivuje banka odpovídající hodnotě CC. Např. pro přepínání bank nastavíme v globální konfiguraci CC#16. Po přijetí <CC#16, hodnota=9> se MIDI Grande přepne na 9. banku.

Po tomto přepnutí na jinou banku se do MIDI výstupu nic neodesílá. Pouze se nastaví stav registrů, které jsou ve stompbox módu.

 

4.3 Nastavování registrů povelem CC

Globálním nastavením CC pro externí přepínání registrů (Ext CC Registers LExt CC Registers H) se zapne možnost ovládat stav registrů pomocí CC. Stavy registrů se nastavují jako bitová maska. Např. pro Ext CC Registers L nastavíme CC#17 a pro Ext CC Registers H nastavíme CC#18. Pokud bychom chtěli zapnout stompboxové registry 1 a 6, odpovídá to bitové masce 0100001 (čtěte odzadu - jednička je na první a šesté pozici). To je číslo 0x21 hexadecimálně nebo 33 decimálně. Z externího ovladače nebo počítače pošleme povel <CC#17, hodnota=33>. Tím se aktivují registry 1 a 6 do zelené vrstvy, ostatní zůstanou v červené. Když z externího ovladače nebo počítače pošleme povel <CC#18, hodnota=01>, aktivuje se registr 7 do zelené vrstvy, ostatní zůstanou v červené. (Pokud váš model MIDI Grande tolik registrů nemá, nijak na bitové adresování neexistujících registrů nereaguje.)

Je možné aktivovat i registry v programovém módu. Ty se vždy nastaví do základní - červené vrstvy. Pokud bychom chtěli omylem aktivovat současně více registrů v programovém módu, to MIDI Grande samozřejmě nedovolí. Aktivuje pouze ten registr, který má nejvyšší číslo (tedy je v binárním vyjádření nejvíce vlevo).

Na rozdíl od adresování registrů pomocí povelu PC, v tomto případě dojde pouze k aktivaci registrů. ale do MIDI výstupu se neposílají žádné uživatelem naprogramované MIDI zprávy.

Nastavování bank a registrů můžete využít např. v případě, že si při živém hraní před každou písničkou nastavíte z počítače konfiguraci banky, registrů a stompboxů; pak při hraní je dál ovládáte pomocí nožních tlačítek. Je to jednoduchý způsob, jak pomocí malého množství MIDI povelů poslaných z počítače můžete připravit celý ovladač na konkrétní písničku, a zároveň se tím nastaví celý aparát.

 

5. Globální reset

Pokud chcete všechny nastavení ovladače vynulovat a tím obnovit výchozí (tovární) nastavení, vypněte ovladač, pozvěte si na pomoc kamarádku, stiskněte současně všechna tři červená tlačítka Clear, Exit a Edit, přičemž ostatní tlačítka nechte nestisknutá, a přitom zapněte ovladač. Tím dojde k nastavení výchozích globálních hodnot a k vymazání nastavení všech vrstev. Na displeji se postupně objeví, kolik kilobajtů paměti už je vymazáno + zkratka RES (jako Reset), např.: 4RES

Globální vymazání paměti trvá asi 10 sekund. Ovladač pak bude nastaven tak, jak vám přišel nastavený z výroby, což se v jednotlivých verzích může nepatrně lišit.

 

6. Příklady nastavení

 

Přejeme kreativní zábavu!

 
 
Nahoru